جدول کاری


جدول کاری

روز ازساعت تاساعت تایم توضیحات
شنبه 13 20 بانوان  
یکشنبه 14 20 آقایان  
دوشنبه 13 20 بانوان  
سه شنیه 14 20 آقایان  
چهارشنبه 13 20 بانوان  
پنجشنبه 13 20 آقایان  
جمعه 12 20 آقایان